Користење на библиотечните фондови

PDFПечатиЕ-пошта

Фондовите имаат право да ги користат членовите на Библиотеката.

Задолжителниот фонд може да се користи само во читалните на Библиотеката, а останатиот фонд се издава на читателите на користење на 10 дена.

Библиотеките од Р. Македонија и од странство можат да користат документи од фондовите на Библиотеката по пат на меѓубиблиотечно позајмување, врз основа на писмено барање/формулар.

фотокопии ................. 2  денари лист.

Сериските публикации (списанија и весници) и библиотечниот материјал од посебните фондови не подлежат на меѓубиблиотечно позајмување во оригинална форма, туку само како копии (фотокопии, дискети и сл.).

Позајмувањето се врши секој работен ден (понеделник - петок) од 7,00 до 19,30.

Сподели на Facebook