ФОНДОВИ

PDFПечатиЕ-пошта

Библиотеката располага со околу 600 000 библиотечни единици од различни научни области и на повеќе јазици.

Публикациите се во книжна форма и дигитален запис (компакт диск и сл.).

Во фондот спаѓаат:

  • Книги (монографски публикации)
  • Сериски публикации (весници, списанија, годишници, зборници, билтени);
  • Дробен печат (плакати, рекламен материјал, адресари...);
  • Некнижен фонд.

Публикациите се сместени во магацини.

Пребарувањето на фондот се врши преку автоматизираниот каталог - OPAC

Библиотеката од 1989 година има на располагање достапен каталог за своите фондови со подршка на софтверскиот пакет COBISS.

Во каталогот моментално се достапни за пребарување 500 000 библиотечни единици и тоа: книги, наслови сериски публикации, статии од македонски сериски публикации и др.

Можни се пребарувања по повеќе параметри: автор, наслов, година на издавање, УДК индекс, предметна определница, клучен збор, ISBN, ISSN, јазик на документот како и комбинација од повеќе начини.

Можно е пребарување и на фондот во взаемна база во која се вклучени поголемиот дел од библиотеките во Р. Македонија.

Сподели на Facebook